• +420 481 389 361
  • +420 481 389 361

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dodavatel cementového zboží a stavebních materiálů pro Liberecký, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Prahu
Prohlášení
Ve Štěpánovicích dne 9. května 2016

Věc: ujištění

Dle § 13 ods.5 zákona 22/97 Sb Vás ujišťujeme o tom,
že existuje prohlášení o shodě na výrobky námi vyráběné a distribuované.

Petr Tobiška

Stropní desky PZD

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č. 22/97 Sb.a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Výrobce:
Petr Tobiška, Cementové zboží, 512 63 Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 40, tel.: 481 389 361
IČO 66655072, DIČ CZ-6901212538, prohlašuji na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Stropní desky PZD 60, PZD 75, PZD 90, PZD 105, PZD 120-tloušťka 60 mm, PZD 120, PZD 150-tloušťka 80 mm určené pro: vytváření stropů, splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.163/2002 Sb., konkretizované Technické podmínky č. 1, Železobetonové stropní desky PZD, statický výpočet, Stavebně technické osvědčení č. 040 – 051138 a protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 040-051586 jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Výrobce:
Petr Tobiška, Cementové zboží, 512 63 Rovensko pod Troskami, Štěpánovice 40, tel.: 481 389 361 přijal opatření, Technické podmínky č.1-Železobetonové stropní desky PZD a STO č. 040 – 051138, kterými zabezpečuje shodu všech výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2003 Sb. a zákona č. 22/97 Sb. s použitím těchto dokladů:

Protokol o výsledku posouzení řízení výroby č. 040 – 051426
Certifikát systému výroby č. 204/C6/2016/040-051586
ze dne 6. května 2016 vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013, pobočka 0400 – Teplice, Tolstého 447, 415 03. Teplice, Česká republika.

Ve Štěpánovicích dne 21. 5. 2016
Petr Tobiška
majitel

Překlady RZP

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č. 22/97 Sb.a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Výrobce:
Vlastimil Ferstl-Josef Tobiška, Cementové zboží sdružení, 512 63 Rovensko pod Troskami Štěpánovice 40, tel 481389361 p.Vlastimil Ferstl, Sedmihorky 36, 511 01 Turnov IČO 44247745, DIČ CZ-471203153, p.Josef Tobiška, Sedmihorky 62, 511 01 Turnov 46601 IČO 44248253, DIČ CZ-490124243, prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Překlady RZP 90, RZP 120, RZP 150 profilu 140×140

určené pro: vytváření nosníků nad otvory ve zdivu, splňují základní požadavky podle nařízení vlády č.190/2002 Sb., konkretizované Technické podmínky č. 3, Železobetonové překlady RZP, statický výpočet, Stavebně technické osvědčení č. 040 – 014963 a protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 040-014969, jsou za podmínek výše určeného použití bezpečné.

Výrobce:
Vlastimil Ferstl-Josef Tobiška, Cementové zboží sdružení, 512 63 Rovensko pod Troskami Štěpánovice, 40, tel 481389361 přijal opatření, Technické podmínky č.3-Železobetonové překlady RZP a STO č. 040.-.014963, kterými zabezpečuje shodu všech výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 odst. 1 písmeno b) nařízení vlády č. 190/2002 Sb a § 21 odst. 1 a 7 zákona č. 22/97 Sb s použitím těchto dokladů:

PROTOKOL
o zkoušce typu výrobku
č.1020 – CPD.-.040 021409

ze dne 9. února 2005 vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, notifikovaná osoba 1020, autorizovaná osoba 204, podle rozhodnutí ÚNMZ č. 28/1999, pobočka 0400 – Teplice, Tolstého 447, 415 03. Teplice, Česká republika.

Ve Štěpánovicích
Dne 2. 1. 2003
Úprava 10. 2. 2005
Josef Tobiška

Označníkový kvádr

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č. 22/97 Sb.a § 11 nařízení vlády č163/2002 Sb.

Výrobce:
Petr Tobiška, 512 63 Rovensko pod Troskami
Štěpánovice 40, tel 604236762

p.Tobiška Petr, Bukovany 14E, 473 01 Nový Bor
IČO 66655072, DIČ CZ-6901212538, prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek:

Označníkový kvádr
Je kvádr tvaru komolého jehlanu o výšce 42 cm, ve kterém je středem otvor o průměru 7 cm.

Výrobce Cementové zboží Petr Tobiška, 512 63 Rovensko pod Troskami Štěpánovice 40, tel 481 389 361 přijal opatření, Technické podmínky č.8, Označníkový kvádr, kterými zabezpečuje shodu výše uvedeného výrobku uvedeného na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 nařízení vlády č.163/2002 Sb příloha 2, skupina 9.poř.č.17 b s použitím těchto dokladů:

Protokol č.0178/2002
o zkoušce pevnosti v tlaku betonových zkušebních těles
ze dne 21. 10. 2002 vydaný akreditovanou zkušební laboratoří stavebních hmot a výrobků č. 1180 TESTAV – LAB s.r.o. Chodská 7, 460 10 Liberec

Ve Štěpánovicích dne 02.2002

Petr Tobiška
majitel

Žlábek, záhonový chodník, základovka, žlabovky, zahradní obrubník

Prohlášení o shodě
podle § 13 zákona č. 22/97 Sb.a § 7 nařízení vlády č.163/2002 Sb.

Výrobce: p. Petr Tobiška, Bukovany 14E, Nový Bor 473 01, IČO 66655072, DIČ CZ-6901212538, prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky:

Prefabrikované nenosné betonové výrobky:
typ/varianta: žlábek, záhonový chodník, základovka, žlabovky, zahradní obrubník.
Výše uvedené betonové výrobky představují skupinu výrobků určených pro nekonstrukční použití.
Záhonový chodník se používá k vytvoření chodníku mezi záhony, nejčastěji ve skleníku. Záhonový chodník lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše cca 0,5 m nebo k vytvoření šachty položením prefabrikátů proti sobě.
Základovka se používá (v páru) k podpoře měřících a kontrolních volně stojících domovních kobek, především pro plyn. Výhodou prefabrikovaného základu je, že lze měřící kobku postavit na základ do výkopu a lze tedy provést jednoduše zavedení armatur či vodičů do kobky a výkop zasypat zeminou, čímž se i zvětší stabilita celé kobky. Základovku lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahu do výše cca 1,2 m, kdy je výhodně používáno osazení, které zabraňuje posunu vlivem působení zemního tlaku.
Žlabovky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody. Lze je použít i jako obrubník, který je v konečné úpravě vlnitý. Žlabovku s drážkou lze sesazovat pomocí pera a drážky.
Všechny tyto tvarovky lze použít k nekonstrukční úpravě terénu všude, kde vyhovuje jejich tvar.

Výrobce:
Petr Tobiška sdružení Cementové zboží, 512 63 Rovensko pod Troskami Štěpánovice 40, tel.: 481 389 361 přijal opatření, Technické podmínky č. 10, 11, 13. 14. a Protokol č. 040 – 014286 o zkoušce prefabrikovaných nenosných betonových výrobků, kterými zabezpečuje shodu všech výše uvedených výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2003 Sb. a zákona č. 22/97 Sb. s použitím těchto dokladů:

Protokol o výsledku posouzení řízení výroby č. 040 – 051426
Certifikát systému výroby č. 204/C6/2016/040-051586
ze dne 6.května 2016 vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013, pobočka 0400 – Teplice, Tolstého 447, 415 03. Teplice, Česká republika.

Ve Štěpánovicích dne 21. 5. 2016

Petr Tobiška
majitel