• +420 481 389 361
  • +420 481 389 361

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Dodavatel cementových výrobků a stavebních materiálů pro Liberecký, Středočeský, Pardubický, Královéhradecký kraj a Prahu
Zahradní obrubník

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu obrubníku. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví
Obrubník zahradní je vyroben z prostého betonu ve tvaru kvádru s jednou zaoblenou stranou.

II. Všeobecně
Použití :
Použití : Obrubník se používá k oddělení různých povrchů v zahradách, parcích atp. nebo k vytváření malých stupínkovitých vyvýšenin mezi plochami. Používají se všude tam, kde jejich vlastnosti vyhovují.

III. Technické požadavky
Obrubníky jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura obrubníku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy obrubníku musí být rovné, nikoliv hladké. Pevnost v tahu za ohybu musí být minimálně 2 Mpa. Výkres viz příloha.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu.

V. Manipulace, doprava a skladování
Obrubníky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích – 50ks na paletě 120x80cm. Obrubníky jsou páskovány. Horní vrstva obrubníků nesmí přečnívat přes postranice více jak 250 mm. Obrubníky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Obrubníky mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Dlaždice mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Obrubníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 24. 5. 2016 Petr Tobiška

Záhonový chodník

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu záhonového chodníku. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví
Záhonový chodník – rozměry a tolerance viz. výkres.
Záhonový chodník je vyroben z prostého betonu ve tvaru otevřeného “U”.

II. Všeobecně
Použití:
Záhonový chodník se používá k vytvoření chodníku mezi záhony, nejčastěji ve skleníku. Záhonový chodník lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 0,5 m nebo k vytvoření šachty položením prefabrikátů proti sobě. Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky
Záhonový chodník je vyroben dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura záhonového chodníku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy záhonového chodníku musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20 Rozměry Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování
Záhonové chodníky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích – 24 ks na paletě 120×80 cm Záhonový chodníky jsou páskovány. Horní vrstva záhonových chodníků nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Záhonové chodníky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Základovky mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Záhonové chodníky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Záhonové chodníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2016 Petr Tobiška

Stropní desky PZD

Tyto technické podmínky platí pro stropní železobetonové desky PZD

I. Názvosloví:
Stropní desky PZD jsou železobetonové výrobky, vylehčené po délce dutinami kruhového průřezu.

II. Všeobecně:
Rozdělení dle délky a tloušťky – skladební rozměry.
Desky PZD o délce 600, 750, 900, 1050, 1200, jsou 300 mm široké a 60mm tlusté
Desky PZD o délce 1200, 1500 mm jsou 300 mm široké a 80 mm tlusté

Použití :
Železobetonové desky PZD se používají k vytváření nespalných stropů bytových i občanských. Lze je použít pro výpočtové rozpětí 450 až 1350mm. Hloubka uložení musí být minimálně 40 mm při použití do ocelových nosníků. Při použití na zdivo je uložení 150 mm. Nosnost dle tab. č.1.

Popis :
Stropní desky PZD jsou vylehčeny čtyřmi podélnými dutinami kruhového průřezu průměru 23 a 36 mm. Boční stěny jsou zkoseny 5 mm. Přiložením desek k sobě se vytvoří spára tvaru V, která se zaplní řídkou cementovou maltou, aby se strop zmonolitnil. Desky se uloží do cementové malty širší stranou dolů. Desky mají nosnou ocelovou výztuž a dopravní výztuž u desek 1050 – 1500 mm dlouhých. Desky jsou vyrobeny z betonu B 20.

III. Technické požadavky:
Železobetonové stropní desky jsou vyrobeny dle statického výpočtu a jsou v souladu s ustanovením normy ČSN 72 3000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů” a dle technických podmínek. Statický výpočet a návrh je proveden dle ČSN 73 1201 “Navrhování betonových konstrukcí “

Maximální průhyb 1/500 rozpětí při normovém zatížení.
Výrobní rozměry prefabrikátů jsou uvedeny na výkrese viz příloha
Při montáži stropu je nutné zajistit dokonalé příčné rozložení zatížení !!!

Značení :
Stropní desky musí být značeny dle druhu, data výroby a ochranou známkou výrobce či jeho plným názvem a sídlem. Výrobce si vyhrazuje právo změnit způsob značení, ne však jeho podstatu.

Výrobní rozměry, přípustné odchylky a statické hodnoty

Značka Rozměry Objem Hmotnost Max. zatížení bez vlastní hmotnosti Zatížení na mez trhlin bez vlastní hmotnosti Celkový moment únosnosti
B H L m3 kg kN/m kN/m kN/m
PZD 60 295 60 590 0,01 20 4,5 0,7528
PZD 75 295 60 740 0,013 25 3,5 0,7528
PZD 90 295 60 890 0,015 30 3 0,7528
PZD 105 295 60 1040 0,018 35 2,5 1,2 0,8748
PZD 120 295 60 1190 0,02 40 2 1,5 0,8748
PZD 120 295 60 1190 0,028 50 3 2,5 1,268

Vnější vzhled :
1) Povrch stropních desek musí být rovný bez trhlin s vyjímkou vlasových trhlin do tloušťky 0,05 mm, vzniklých při smršťování betonu
2) Stropní desky nesmí mít zjevné ani skryté vady ( hnízda nezhutněného betonu ), které by měli vliv na upotřebitelnost, pevnost a trvanlivost.
3) Hrany musí být rovné bez odrolenin, otlučenin, a bez nárůstků betonu
4) Plochy stran musí být rovné a hladké, jejich zakřivení smí být max. 0,5%
Materiál a výroba :
Pro výběr a zkoušky surovin použitých k výrobě betonové směsi, zhotovení a uložení výztuže i pro tvrzení betonu platí ustanovení ČSN 72 3000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů” a tyto technické podmínky

IV. Zkoušení:
Vlastnosti stropních desek se prokazují:
1) kontrolními zkouškami dle kontrolního a zkušebního plánu
2) zkouškami v rámci “dohledu” autorizované osoby

V.Přejímání a dodávání:
1) Stropní desky se přejímají kvalitativně a kvantitativně dle bodů těchto technických podmínek
2) Na požadavek vystaví výrobce prohlášení o shodě.VI. Manipulace, doprava a skladování:
1) Stropní desky se dopravují nejlépe na otevřených dopravních prostředcích po 20 ks na paletě. Vrstvy desek na paletě se prokládají dřevěnými nebo jinými vhodnými lištami 90cm dlouhými 0,5 – 1 cm tlustými Palety s deskami se nesmí stohovat. Maximální výška stohu je 80 cm. Povrh poslední desky nesmí přesahovat bočnici dopravního prostředku.
2) Shazování a vyklápění desek při skládání není přístupné.
3) Na skladě se palety z deskami ukládají na rovný podklad.
4) Stropní desky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby nebo po dosažení 70% 28 denní kontrolní pevnosti betonu.
5) Manipulace s jednotlivými deskami se provádí ve dvojici ručně nebo pomocí ocelových tyček o průměru 15 mm délky asi 250 mm, které se zasunou do otvorů z každé strany desky vzdálenosti asi 150 mm a přenesou se na požadované místo.

Datum vydání: 25. 5. 2016 Petr Tobiška

Označníkový kvádr

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu označníkového kvádru (dále jen označník). Je závazná pro výrobce, projektanty, a odběratele.

I. Názvosloví
Označník je vyroben z prostého betonu B 20 ve tvaru komolého jehlanu na jehož vrchní čtvercové straně je otvor v ose jehlanu.

II. Všeobecně
Označník se používá, vzhledem ke své váze a nízkému těžišti, ke vztyčování různých cedulí, směrníků, provizorních ohrazení nebo jako podklady pro řezivo při jeho sušení a všude tam, kde vyhovuje svým tvarem. Drážku na vrchní straně označníku lze použít k aretaci vloženého sloupku proti otáčení.

III. Technické požadavky
Označník je vyroben dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Označník musí být stejnorodé struktury a bez trhlin. Plochy označníku musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního s zkušebního plánu, krychelná pevnost betonu B 20.

V. Manipulace, doprava a skladování
Označníky se dopravují na otevřených dopravních prostředcích – 6 ks na paletě v jedné vrstvě. Označníky se skladují na paletě na rovném, pevném odvodněném povrchu. Označníky mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby nebo po dosažení 75 % konečné pevnosti. Za tímto účelem jsou označníky označeny datumem, názvem výrobku a výrobcem.

VI. Přejímka a dodávání
Označníky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2016 Petr Tobiška

Železobetonové překlady RZP 14×14 cm

Tyto technické podmínky platí pro železobetonové překlady řady RZP.

I. Názvosloví
Železobetonové překlady řady RZP jsou železobetonové výrobky, vylehčené u rozměru 90, 120 a 150 cm podélným otvorem a u délek 180, 210 a 240 cm opatřené na koncích výrobku osazením se závěsným okem.

II. Všeobecně
Rozdělení dle délky a tloušťky :
1) překlady RZP 140×140 mm o délce 900, 1200, a 1500 mm s podélnými kruhovými otvory
2) překlady RZP 140×140 mm o délce 1800, 2100 a 2400 s osazením a závěsnými oky.
Použití :
Železobetonové překlady RZP se používají k vytvoření nosníků nad otvory ve zdivu. Uložení na zdivu je na jedné straně nosníku 150 mm do cementové malty.

Popis :
Železobetonové překlady RZP jsou u rozměru 900,1200 a 1500 mm vylehčeny podélným otvorem o průměru 36 mm, překlady rozměrů 1800, 2100 a 2400 mm jsou na koncích opatřeny osazením se závěsnými oky. Boční stěny jsou mírně zkoseny. Překlady se ukládají do cementové malty. Překlady mají ocelovou výztuž a jsou vyrobeny z betonu B 20. Překlady se ukládají do zdiva buď značkou (čárka v betonu) nebo závěsnými oky vzhůru.

III. Technické požadavky
Překlady jsou vyrobeny dle statického výpočtu a jsou v souladu s ustanovením normy ČSN 72 3000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů” a dle technických podmínek Statický výpočet a návrh je proveden dle ČSN EN 1992-1-1:2006 “Navrhování betonových konstrukcí”.

Výrobní rozměry, přípustné odchylky.

Jsou uvedeny na výkresu reprezentanta.
Všechny rozměry jsou tolerovány +/- 0,5 cm Hmotnost na jednotku plochy:
0,033 kg/cm2

Vnější vzhled :
1. Povrch překladů musí být rovný bez trhlin s výjimkou vlasových trhlin do tloušťky 0,05 mm, vzniklých při smršťování betonu.
2. Překlady nesmí mít zjevné ani skryté vady (hnízda nezhutněného betonu), které by měly vliv na upotřebitelnost, pevnost a trvanlivost.
3. Hrany musí být rovné bez odrolenin, otlučenin a nárůstků betonu. Krycí vrstva betonu vyztuží nesmí být menší než 10 mm. Výztuž nesmí být viditelná..
4. Plochy stěn musí být rovné a hladké, jejich zakřivení smí být maximálně 0,5%

Materiál a výroba:
Pro výběr a zkoušky surovin použitých k výrobě betonových směsí, zhotovení a uložení výztuže i pro tvrzení betonu platí ustanovení ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů” a tyto technické podmínky.
Značení :
Překlady musí být značeny dle druhu, data výroby a jeho plným názvem a sídlem.

Označení druhu : RZP X/X/X délka/ šířka/ výška
Příklad : RZP 150/14/14 = Překlad délky 150 cm, šíře 14 cm, výšky 14 cm.

IV. Zkoušení
Vlastnosti železobetonových překladů se prokazují:
1) kontrolními zkouškami dle kontrolního a zkušebního plánu
2) zkouškami v rámci “dohledu” autorizované osoby
3) přehled výsledků zkoušek

>

VlastnostVeličinaM.j.Zjištěné hodnoty   
   Vzorek 1Vzorek 2Vzorek 3Vzorek 4
ÚnosnostV ohybuN30200273002860028700
  N/m   2100
 Ve smykuN37500402003680038200
Zatížení pro limitní průhyb N26900271002550026500
  N/m   20400
 Šířka trámumm141141140141
 Osa výztuže od líce prvkumm12121312
 Normová požární odolnost    R30

V. Přejímání a dodávání
1) Překlady se přejímají kvalitativně a kvantitativně dle bodů těchto technických podmínek.
2) Při přejímce se kontroluje :
a. tvar, rozměry, hmotnost a vnější vzhled
b. způsob nakládání
c. úplnost dodávky a značení dle druhu
Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VI. Manipulace, doprava a skladování
1) Překlady se dopravují na otevřených dopravních prostředcích po 20 ks na paletě nebo ve svazku a jsou přepáskovány. Vrstvy se prokládají dřevěnými lištami 80 cm dlouhými, silnými 0,5-1 cm. Palety a svazky se nesmějí stohovat ani regálovat.
2) Shazování a vyklápění překladů je zakázáno
3) Na skládce se překlady ukládají na rovný poklad.
4) Překlady mohou být expedovány po 28 dnech ode dne výroby nebo po dosažení 70% 28 denní kontrolní pevnosti betonu.
5) Manipulace s jednolivými překlady se provádí ve dvojici ručně nebo pomocí ocelových o průměru 15 mm délky asi 250 mm zasunutých do podélných otvorů překladů 90,120, a 150 cm dlouhých. U překladů dlouhých 180, 210 a 240 cm se k manipulaci používají závěsná oka na koncích překladů.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2015
Petr Tobiška

Žlábek

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu žlábků. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví
Žlábek – rozměry a tolerance viz. výkres
Žlabky jsou vyrobeny z armovaného betonu ve tvaru hranolu s drážkou. Výstuž ve výrobku má funkci manipulační a technologickou.

II. Všeobecně
Použití:
Žlábky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody.
Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky
Žlábky jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura žlábku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy žlabovek musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování.
Žlábky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích – 20ks na paletě 120x80cm Žlábky jsou páskovány. Horní vrstva žlabovek nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Žlábky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Žlábky mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Žlábky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Žlábky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2016
Petr Tobiška

Dlažba

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu žlábků. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví
Žlábek – rozměry a tolerance viz. výkres
Žlabky jsou vyrobeny z armovaného betonu ve tvaru hranolu s drážkou. Výstuž ve výrobku má funkci manipulační a technologickou.

II. Všeobecně
Použití :
Žlábky se používají k nekonstrukční úpravě terénu a to především k odvodu povrchové vody.
Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky
Žlábky jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura žlábku musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy žlabovek musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování.
Žlábky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích – 20ks na paletě 120x80cm Žlábky jsou páskovány. Horní vrstva žlabovek nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Žlábky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Žlábky mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Žlábky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Žlábky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2015
Petr Tobiška

Schody

Schod 150 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu schodů. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele. Schody se vyrábějí jako kusová výroba.

I. Názvosloví
Schody – rozměry a tolerance viz. výkres
Schody jsou vyrobeny z armovaného režného betonu Výztuž ve výrobku má funkci nosnou. Schody lze vyrobit v základních délkách 110 cm a 150 cm, přičemž schod délky 110 má jiný průřez než schod délky 150cm (viz výkres), vkládáním vložek do formy lze vyrobit schody v požadovaných délkách.

II. Všeobecně
Použití :
Schody se používají k vytváření schodišť pomocí jednotlivých stupňů a to venkovní a vnitřní. V interiérech je nutné stupně obložit.

III. Technické požadavky
Schody jsou vyrobeny dle technických podmínek a jsou v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura schodů musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy schodů musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování
Schody se dopravují v otevřených dopravních prostředcích – 20ks na paletě 120x80cm Schody jsou páskovány. Horní vrstva schodů nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Schody se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Schody mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby.Schody mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Schody se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2015
Petr Tobiška

Žlabovky

Schod 150 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.

Schod 150 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.

Schod 150 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.

Schod 150 cm
Netolerované rozměry +- 5 mm.

Základovka

Tato norma platí pro výrobu, skladování, manipulaci a dopravu základovek. Je závazná pro výrobce, projektanty a odběratele.

I. Názvosloví
Základovka rozměry a tolerance viz. výkres
Základovka je vyrobena z prostého betonu ve tvaru odlechčeného rámu.

II. Všeobecně
Použití :
Základovka se používá (v páru) k podpoře měřících a kontrolních volně stojících domovních kobek, především pro plyn Výhodou prafabrikovaného základu je, že lze měřící kobku postavit na základ do výkopu a lze tedy provést jednoduše zavedení armatur či vodičů do kobky a výkop zasypat zeminou, čímž se i zvětší stabilita celé kobky.
Základovku lze použít k nekonstrukční úpravě terénu a to především ke zpevnění svahů do výše asi 1,2 m., kdy je výhodně používáno osazení, které zabraňují posunu vlivem působení zemního tlaku.
Tuto tvarovku lze použít k úpravě terénu všude, kde vyhovuje její tvar.

III. Technické požadavky
Základovka je vyrobena dle technických podmínek a je v souladu s ustanoveními normy ČSN 723000 “Výroba a kontrola betonových prefabrikátů.” Struktura základovky musí být stejnorodá bez viditelných trhlin. Plochy základovky musí být rovné, nikoliv hladké.

IV. Zkoušení
Dle kontrolního a zkušebního plánu. Krychelná pevnost B 20 Rozměry. Mrazuvzdornost 25 cyklů.

V. Manipulace, doprava a skladování
Základovky se dopravují v otevřených dopravních prostředcích 24 ks na paletě 120x80cm Základovky jsou páskovány.
Horní vrstva základovek nesmí přečnívat přes postranice auta více jak 250 mm. Základovky se skladují na paletách na pevném, rovném, odvodněném podkladě. Základovky mohou býti expedovány po 28 dnech ode dne výroby. Zatím účelem je každá paleta označena dnem výroby. Základovky mohou být expedovány také po dosažení 70% 28 denní pevnosti betonu.

VI. Přejímka a dodávání
Základovky se přejímají kvantitativně a kvalitativně dle platných předpisů. Při přejímce se kontroluje tvar, rozměry, vnější vzhled, způsob nakládání, úplnost dodávky a značení dle druhu a jakosti. Na požádání vystaví výrobce prohlášení o shodě.

VII. Platnost
Tyto technické podmínky platí až do odvolání.

Datum vydání: 25. 5. 2016
Petr Tobiška